بگذار باران ببارد

با باريدن آسمان گويي عقده های دل من است که خالی ميشود

حرفهای ناگفته ولی در سينه خفته

ببار باران بر دل غمگين من

شايد خاموش بگرداند اين آتش سينه من

ببار باران ببار