من و تو ای دوست کلاممان يکی است

هر چند با فرسنگها فاصله

این عجیبب نیست؟

تو آنسوی سیم خاردار و من اینسوی

تو در غربی و من در شرق

اما کلاممان یکی است

من با تو هستم و تو با من

با دردهای مشترک