نميدانم اگر اين پرشين بلاگ نبود اين عقده ها و اين دردها را كجا بايد خالي ميكرديم

و چه كسي در اين دنياي وا نفسا به حرفامون گوش ميكرد.توي اين هياهو و جنجال

چه كسي سنگ صبورمون ميشد.توي اين صفحات است كه هر چقدر كه دلمون ميخواد فرياد ميكشيم

هر چي دلمون ميخواد مي نويسيم .ايكاش تمامي دنيا مثل همين صفحات بودند.

سفيد و بي غل و غش