بوسه کلام بی کلامی است

دريای اتش ولی بی زبانی است

بوسه تپش دو قلب در آسمان بی ريايی است

بوسه پیک محبت صادقانه با پست بهاری است

پيکی با ابرهای بهاری

سوار بربال فرشته

بوسه يک دنيا پيام است

خاموش اما پر از شوق در عين بيصدايی

بوسه شرابی آتشين است بر لبانی از تشنه

آبی است گوار در اين وادی

بوسه کلام آخرين است در هنگام جدايی

يا فرياد هجری است در عين بيصدايی

بوسه عشق است امید است

فرشته ها نشاندند آنرا بر لبان آدمیان خاکی

بوسه کلام بی کلامی است

بوسه آخرین فریاد در عین بیصدایی است.