دلم گرفته

از اين دنيای پر اشوب

از اين همه وسوسه هاس زمين دلم گرفته

از اين تنگنای تنگ هستی دلم گرفته

از اين شک و ترديد

ازين تنهایی بی پايان

ازاين همه سکوت

فريادی تلخ سينه ام را ميفشرد

اما مرا يارای دم برآوردن نيست