گناه چيست ؟

عشقی هوس آلود يا

نگاهی عاشقانه

گناه چیست؟

جام شرابی که بزداید سیاه اندیشه های پریشان را

یا گیسوی سیاهی که مست کند عطر روح فزای او


گناه چيست نشاندن خنده بر لبانی

يا زدودن اشک از چشمانی گريان؟

گناه چیست؟

بوسه ای بر لبان تشنه

یا خوردن میوه معرفت در باغ بهشتی

گناه چیست؟