دانستن گوهری کمياب است که گاهی بهای آن را با خون باید پرداخت . دانستن گوهری است

که آدمی از زمان خلقت سعی بر آن نموده است و سرگشتگی او و خون بهای دانستن را

زمانی که در بهشت میوه درخت معرفت را خورد پرداخت کرد.

و چه سخت بهایی بود.آری در جهان امروز نیز این سنت ازلی باقیمانده است.