سلام بر بهار وبوسه بر گلهای خونين رنگی که با نفس بهار ميرويند.

سلام بر فريادهای خفته در گلو

سلام بر فريادهای نثار شده بر ديوان شب پرست.ما در گلو فرياد ودر دل خشم و بر چشمانمان اشک داريم

ا