تمامي سرمايه من انديشه ام است

تمامي هستي من صداقتم است

تمامي دنياي من ختده اي كودكانه است

اي شب پرستان سياه و سفيد

من له نخواهم شد

اگر تقدير بر مرگ من است ايستاده خواهم مرد

دلم گرفته است از اين كفتاران شب پرست

چه دنياي غريبي است كه كفتاران دم از صداقت

و روبهان دم از شجاعت ميزنند

بر ساحل زندگي در هواي متعفن نفسهاي شما

هنوز زنده ام

خسته اما زنده ام

تمامي هسني من در برق نگاهي

در عشق هاي كودكانه

از تمامي هستي شما بزرگتر است

اي شب پرستان بيمار

اي شغالان سياه و سپيد

نان شما بوی خون میدهد

تمامي هستي من صداقت من است

تمامي سرمايه من انديشه ام است

باور كنيم شب الود بودن هستي اي شب پرستان را

من نخواهم شكست

سربلند در بلنداي آسمان

و در برابر طوفان

در برابر همه هستي شما خواهم ايستاد

اي غرش طو فانهای سهمگين

اي شغالان سياه و سپيد

من نخواهم شكست

من ايستاده ام

مغرور و سرافراز

چرا كه

تمامي هستی من انديشه ام است