اول و آخر بايد رفت

ماندن اينجا مرگ ماست

بايد رفت

اينجا جای ماندن نيست

در سرزمینی که عشق را

در آتش خشم میسوزانند چگونه جای ماندن است

باید رفت

ماندن اینجا مرگ ماست