.روزی زمان از آن ما خواهد بود

روزی که در آن غمها را به فراموشی سپاریم

روزی که در آن ابرهای تاریکی از فراز آسمان دل ما گذر کنند

روزی که اشکهایمان در کنار هم فرو ریزد

روزی که هرگز پیش از این نبوده است

روزی که در دریای دل ما ساحلی امن بیابیم

تا دمی بیاساییم

روزی که در دستان آدمی فقط مهربانی یافت شود

روزی که زمان از آن ما خواهد بود......