بايد که فرياد کشيد

ما که هستيم؟

فرزندان کاوه آهنگر

بايد که برداشت درفش کاويانی را

ما فرزندان بابکيم - فرزندان کوروش

ما که هستيم؟

فرزندان رستم و سياوش

بايد گذر کرد از ين دهشتناک هفت خوان

بايد گذر کرد ازآتش خشم اين ديو سيه روی

بايد علم کرد درفش کاويانی را دگر بار

بر تارک اين سرزمين گهر بار

ما که هستيم ؟

فرزندان  سهند و سبلان

 و کوه سرفراز دماوند

ما که هستيم؟ فرزندان ايران