فردا تولد من است         

خود هيچ نمی دانم

آيا بود پرسنده ای

که بپرسد ايا مايلی؟!

در اين غربتکده بناچار آمده ام

وعازم به آن غربتکده  نيز بناچار

بهر حال تولدم مبارک

من فرزند گرمايم

فرزند تابستان