پرنده کوچکی

هر روز ميکند بر بام اين خانه پرواز

خورشيدی در آسمان اين شب تاريک

زنده ميسازد دلهای مرده را

پرنده کوچکی

ميخواند اين آواز که

بزخيزيد ای مردگان خاموش

مينشيند پرنده کوچک خوشبختی

هر روز صبح بر ما خانه ما

ميسازد سپيد آسمان هستی ما

تو ای پرنده سپيد

بال بگشای

پرواز کن به اسمان هستی ام

دلم گرفته است اينجا

ببر مرا باخود به شهر خيال

به بلندای اسمان روياها