مرگ داروی فراموشی است

مرگ کام ناکاميهاست

مرگ درمان هر درد بی درمانست

مرگ نوشداروی مرگ سهراب است

مرگ در اين مرداب

فخر و افتخار است

مرگ ای مرحم زخمهای ناپيدا

آغوش بگشای

بگير تنهای مجروح و خسته از زندگی را