روزی زمان از آن ما خواهد شد

روزی که با گامهای استوار

 از ميان هر طوفان بگذريم

روزی زمان از آن ما خواهد شد

روزی که با لبخندی هر چند کوچک

غمها را در وادی عشق بر باد دهيم

روزی زمان از آن ما خواهد شد

روزی که با محبت اشکهايمان را از گونه ها بزداييم

روزی زمان از آن ما خواهد شد

روزی برای دوست داشتن

بر ساحل هستن و بودن

دور نيست آنروز

دور نيست