سکوت فرياد بی کلامی است

سکوت فرياد بيصدايی است

سکوت در نگاه عشاق

جهانی پر است از راز

سکوت بر لبان عشاق

اشتياق بوسه ای اتشين است

تو ای الهه نور  آغوش بگشای

کين تشنه لب را اين اشتياق است