خوشبختی چيست ؟

جز تبسمی هر چند کوچک بر لبان کودکی تنها

يا درخشش برق اميد بر چشمانی پر  انتظار

يا در کلام مرد عاشقی که ميگويد: سلام.

خوشبختی چيست ؟

جز خنکای سايه ای  اندک در بيابانی خشک

يا آنی در سراب آدم تشنه

يا در برکه آبی هر چند کوچک در  کوير

خوشبختی چيست ؟

جز کلامی با محبت

يا در بوسه ای گرم .

باور کن ای يار

نگاه کن که خوشبختی در کلام ماست

در دستان و نگاه ماست

در چه ميجويی چنين سرگشته و حيران