ای يار ای يگانه ترين يار

ای آخرين کلام هستی

در تو بايد ديد شکوه بودن را

در تو بايد ديد غمهای رفتن را

تو در معبر باد ايستاده ای

در بلندای زمين

نگاه کن بر من

که در پست ترين نقطه زمين ايستاده ام

دستانم تهی است

ای يار ای يگانه ترين يار

کلام شعر از تو ميشود اغاز

و هر کلامی نيز

کلامی که عين زندگی است

 HydroForum® Group