دختر کویر

 

با رنگی چون دل خاک

 

با آسمانی پر ستاره

 

چون شبهای کویری

 

با لبانی تشنه باران

 

اما مغرور و پا برجا

 

دختر کویر

 

با دلی چو دریاست

 

بزرگ چون شبهای پر ستاره

 

صبور چون انتظار باران

 

چون درختی تنها در کویر

 

دختر کویر

 

چون باران در بیابان تشنه

 

چو گرمای ظهر تابستان

 

دخترکویر

 

چون کویر پر از رازهای مگوی

 

خامش اما پر از فریاد

 

دختر کویر

 

پر است از صبر و غرور

 

جون درختی ایستاده در کویر