حقیقت

فاصله بین حقیقت و واقعیت چقدر است؟

چقدر باید راه پیمود؟

در ماموریت اخیر به تهران و شرکت در یک گرد همایی و شنیدن سخنان کسانی که دروغ

میگویند و دوست دارند تو آتها را باور کنی و بستایی این امر بیشتر باورم شد.

راستی در این کشور این فاصله چقدر است؟

/ 0 نظر / 4 بازدید