بیغوله بازار

چه مظلومانه رنگ میبازد

ارزوهای کوچکمان

چه غریبانه محو میشود

شهر زیبای ارزوهایمان

چه بیگناه پرپر میشوند گل زیبای خوشبختی .

بر سر ما چه آمده است

حال ما را در این شهر گرگان گرسنه به چکار ؟

به چکار بدینجا آمده ایم ؟

شهر غریب است و غربتش جانکاه

ما در این سیاه بازار مکر از پی خرید چه  متاع امده ایم؟

ما را در این جنگل کاری نیست

در این بیغوله ارزوها همه پرپر شد

 ماه بر کدامین گناه مصلوب شده ایم

در این دیار سرد سالهاست که زمستان است

 

/ 0 نظر / 30 بازدید