یکی از همین روزهاشاید یکی از همین روزها شادی به این جهان کوچک بازگردد

شاید یکی از همین روزها ابرهای سیاه تیرگی از دل آدمها رخت بر بندد

شایدیکی از همین روزها بوی گل یاس در آسمان شهرمان پخش گردد

شاید یکی از همین روزها خندیدن و تبسم دیگر گناهی نابخشودنی نگردد

شاید یکی از همین روزها درد از این سرزمین به ناکجاآبادی نامعلوم و بی بازگشت رخت بربندد

شاید یکی از همین روزها با صدای ترنم و شادی فضا را آکنده سازد

شاید یکی از همین روزها شراب تلخ شادی را بر همگان بنوشانند

شاید یکی از همین روزها صداقت مساوی با حماقت دیگر نگردد

شاید یکی از همین روزها آرزوهای کوچک گناه نباشد

شاید یکی از همین روزها با صدای خوش بهار در این زمستان به مشام آید

شاید یکی از همین روزها گریه ما فقط گریه شادی باشد

شاید یکی از همین روزها زمان برای ما گردد>زمانی برای زندگی کردن آید

شاید یکی از همین روزها.......undefinedundefinedتصویر

/ 0 نظر / 4 بازدید