چه باید کرد

ای نازنین نداشتنت چه سخت و دشوار است

انگاه که ستی و کنار من نیستی

چه دشوار است سوختنی چنین خاموش

چنین بیصدا

در حسرت دیروزها و امروزها

و این سئوال بی پاسخ

که چه باید کرد

با این دل سوزان و فریاد بیصدا

چه باید کرد

/ 0 نظر / 18 بازدید