پیری

گذشت زمان چیزی است که آدمی دیر هنگام متوجه آن میشود

هنگامی که برف سفید بر موها و ابروان آدمی مینشند. این دنیا چه فریبکار و ظالم است که

ظلم او را حدی نیست .

این چه سرنوشت تلخی است ؟ آمدنی بی اختیار! زندگی با زجر و هزاران امید و آرزویی که

هرگز به تحقق نمی پیوندند و سرانجام هم پیری و ناتوانی و مرگ.....

/ 0 نظر / 5 بازدید