گل تنها

گلی رویید 

از دل خاک سر براورد

نظر کرد و لیک تنها بود

در بیابانی خشک گلی تنها بود

بر اسمان نظر کرد

ابی و بی ابر

تشنه بارش 

ز تنهایی گریست

اشکها بر ریشه اش بارید

گل تنها رویید 

 

/ 0 نظر / 19 بازدید