ناکسان

چگونه باید رنج با ناکسان تاب اورد

رنج بودنشان ز رنج بیشتر است

خون دل گشتیم ز رنج بودن ناکسان

زین سیاهی ما را رهایی نیست

سایه شوم افکنده اند

بر سر سفره ها فقر خورده میشود

در کشتزار ها خون دل درو میشود

/ 0 نظر / 19 بازدید