رنج

ما رنج برده ایم

زین درد بیصدا

زین  فریاد بیصدا 

سالها رنج برده ایم

فریاد در دل میشکند

و سکوت میراث سالهای رنج ماست

خشم در سینه ها فریاد میزند

و سکوت شریک شبهای رنج ماست

/ 1 نظر / 24 بازدید