سرما

بر کدام سوی باید گریخت

زین نجوای گرگان گرسنه 

روز چون شب سیاه است

نباید خود را فریفت

هنوز زمستان است

تاریکی و سرما در عمق وجود ادمی نفوذ میکند

و دردی جانکاه  ارزوی مرگ را بیاد می اورد

برکدامین باید گریخت

زین زوزه های پی در پی

هوا سرد است

هوا سرد است

 

/ 0 نظر / 18 بازدید