زندگی


در زندگی زخمهايی وجود دارند که اين زخمها روح آدمی را چون خوره ميخورد و آزار ميدهد

اين دردها را نه ميتوان بکسی بازگو کرد و نه تحمل ......

این اتفاقات ساده میتوانند زندگی آدمی را دچار تحول نمایند
Tulip.jpg

/ 0 نظر / 3 بازدید