موج

بر ساحلی به انتظار نشسته ام

موجی با شتاب می اید

سپس ناامید پا پس میکشد

تو گویی رسیدنی نیست

می نالد و پا پس میکشد

بر ساحل هستن و بودن

در نگاه ماندن و نبودن

هزاران روز امدند و رفتند

چون ان موج توگویی 

رسیدنی نیست

 

/ 0 نظر / 27 بازدید