دلاوردلاور برخيز!

گابريل گارسيا ماركز

ترجمه ی احمد شاملو


و مرد افتاده بود

يكي آواز داد: دلاور برخيز!

و مرد هم چنان افتاده بود

دوتن آواز دادند: دلاور برخيز!

و مرد هم چنان افتاده بود

ده ها تن و صدها تن خروش برآوردند: دلاور برخيز!

و مرد هم چنان افتاده بود

هزاران تن خروش برآوردند: دلاور برخيز!

و مرد هم چنان افتاده بود

:تمامي آن سرزمينيان گردآمده ، اشك ريزان خروش برآوردند

!دلاور برخيز

و مرد به پاي برخاست

نخستين كس را بوسه اي داد

و گام در راه نهاد

در كتاب زنده باد چه گوارا كه نوشته هايي در بزرگ داشت ارنستو چه گواراست و فرهاد فراهانی ترجمه اش کرده،

پرو. اثر سزار واليه خو از كشور (Masa) شعري آمده زير عنوان ماسا

پرو. با توجه به اين كه در همين كتاب ، اين شاعر متولد 1895 و درگذشته به سال 1939

معرفي شده ، اين طور استنباط مي شود كه اين شعر به چه گوارا تقديم نشده است ، چرا

كه وقتي اين شاعر چشم از دنيا فرو بسته ، چه گوارا، يازده ساله بوده (متولد چهاردهم

ژوئن 1928). به هر صورت ، شعري كه شاملو ترجمه كرده و آن را گابريل گارسيا

ماركز منتسب دانسته ، مبهم و مشكوك به نظر مي رسد. پس با اين پيش زمينه ها،

مي توان گفت كه اين شعر نه ربطي به چه گوارا پيدا مي كند و نه به گابريل گارسيا ماركز،

مگر اين كه فرض را بر اين بگذاريم كه شاملو آمده و نام شاعر را هم ترجمه كرده است!

با هم شعرؤ ((سزار واليه خو)) را كه در كتاب زنده باد چه گوارا آمده ، مي خوانيم


در پايان جنگ وقتي كه جنگجو كشته شد،

مردي بر بالينش آمد و گفت : نمير، دوستت دارم

اما افسوس ، جسد بي جان برجاي ماند

دو مرد نزديكش آمدند و تكرار كردند

ما را ترك نكن ، شجاع باش ، برگرد!

اما افسوس جسد بي جان برجاي ماند

**
a>
che.jpg
سپس بيست ، صد، هزار، پانصد هزار آمدند و تكرار كردند

آيا اين همه عشق نمي تواند كاري عليه مرگ انجام دهد؟

اما افسوس جسد بي جان برجاي ماند

پس ، ميليون ها تن جمع شدند، احاطه اش كردند و تمام شان فرياد زدند:

برادر ما را ترك نكن!

اما افسوس جسد بي جان برجاي ماند

پس تمام مردان روي زمين جمع شدند

جسم غمگين آن ها را ديد و حركت كرد،

به آرامي برخاست و اولين نفر را بوسيد

و بعد به راه افتاد...

korda03.jpg

/ 1 نظر / 3 بازدید
tiam

سلام ..برای عکس گذاشتن بايد آدرس عکس را کپی کنی سپس انر در قسمت مخصوص عکس بگذاری برای لينک دادن هم ريزه کاری هايی دارد که من نمی توانم اينجا توضيح دهم