کابوس خوش

هنوز ما خفته ایم

در خواب شیریین بی خیالی

رویایمان کابوس شبهای بی ستاره است

بر بستر کثیف بی خیالی

هنوز خفته ایم

در گذشته های دور بر ابر خیالی واهی

در سراشیب سقوطی چنین مرگبار خفته ایم

بسته ایم چشمان  خویش بر حقیقت بودن

بر حقیقت رفتن

 

/ 1 نظر / 18 بازدید
پــــــویا

گل ها را نمی شود فراموش کرد عطرها نمی گذارند[گل]