مرگ

مرگ بيگانه ای آشناست نزدیکتر از هر کس به خود . راستی اگر مرگ نبود چه میشد؟

جهان به چه صورت در ميامد. تاکی انسان بايد بار سختی را تحمل ميکرد؟

که مرگ مرهم بی مرهمی است

مرگ داروی درد و رنج آدمی است

مرگ پايان زندگی است

مرگ آغاز زندگی است

death-text.jpg

/ 0 نظر / 3 بازدید