دريا

 
 
                                                     butterflies_flowers_md_blk.gif
 
 
 
                         pink_flower_divider_md_blk.gif
 
 
                                                    tulips_pink_md_blk.gif  

 

خورشيد تن خسته و داغ  خويش را بر سينه دريا ميکشيد تا شايد خنکای دريا داغی


دل سوخته اورا التيام بخشد.او که ساعتها و در طول روز شاهد بی لطفی دل سياه


انسانهاست چگونه با کشيدن دل خويش بر سينه آبی و خنک دريا يا بر پشت کوههای


سخت التيام بخشد.


اما ما انسانهای دل سوخته کجا و چگونه بايد که دل خويش را ارام کنيم؟


اينک من در کنار ساحل دريا دل سوخته خويش را به آبهای آبی ميسپارم اما درمی يابم


که بی تو اين دل سوخته بيشتر ميسوزد و حتی آب دريا را نيز  توان ارام ساختنش


نيست. با هر موجی که با تمنا و خستگی می آيد تن بر ساحل اميد ميسايد و سپس


بر دل دريا باز ميگردد اتش عشقت در دلم فزونی ميابد .

26305_wallpaper280.jpg   24347_wallpaper280.jpg sha_btm_288x9.gif

  

/ 0 نظر / 3 بازدید