میتوان

میتوان رست زین همه وحشت

میتوان پرید زین زندان سر

میتوان گفت کلام ناگفته

میتوان شنید اهنگ مهر

میتوان فریاد زد خشم در گلو

میتوان دید هزیمت شب را

میتوان درید یسنه خصم

میتوان .......

/ 0 نظر / 23 بازدید