زمانی میخواهم

زمانی میخواهم

زمانی برای ماندن و بودن

زمانی برای دیدن و گریستن

زمانی برای گفتن کلامی و رفتن

زمانی میخواهم برای نشستن در سکوت

بر این ساحل هستن و بودن

زمانی برای شنیدن ناشنیده ها

زمانی میخواهم تا بگویم اسرار پنهان خویش

زمانی میخواهم برای دیدن خویش

 

/ 0 نظر / 18 بازدید