آخرين روزها

براستی عمر آدمی حتی از انديشه آن نيز سريعتر ميگذرد . و اندک اندک سال ۱۳۸۱ نيز رو به

اتمام است . سالی با تمامی خوبيها و بديها .کاميابيها و نامراديها. سالی که مطمئنا آن نبوده

که مورد نظر بوده است.

و براستی چه کسی میداند سال جدید چگونه خواهد آمد

و امید این بهار بی خزان.....؟
card6-s.jpg

/ 0 نظر / 3 بازدید