زمستان

چگونه باورم اید که روزی

زین سرزمین سیاه مرا یارای پرکشیدن خواهد بود

چگونه باور آید که روزی

بخت تیره را زین سرزمین خواهند راند

چگونه باور توان کرد 

طلوع خورشیدی نو

در زمستانی چنین سرد

سرما میسوزاند هر انچه هست

و آسمان را جز سیاهی رنگی دگر نیست

/ 0 نظر / 21 بازدید