برف

برف می اید

جنگل و کوهها سپید گشته اند

حتی دل شب هم سپید است

پرنده ای خزیده در خود سپید گشته است

لیک دل سیاه انسانها سیاه مانده است

برف می اید 

سپیدی است همه چیز و لیک

دل ادمها در میان سپیدی دشت

همچنان سیاه مانده است

برف می اید


/ 0 نظر / 14 بازدید