بهار

فصل بهار گویی کی اید

لیک بوی بهار کجاست

اسمان خون میگرید و زمین تشنه خون افلاکیان است

فصل بهار کجاست

کویی در زندان کوه بلند دیو هنوز هم اسیر است

پهلوانان را فر خوانید

تا ز بند رها سازد بهار را

زبند کوه سیاه رها سازند

/ 0 نظر / 20 بازدید