حادثه

در این دیار چه اسان سر میبرند کبوتران را

و چه وقیحانه بر تن بی سر انان مرثیه میخوانند

چه هوای مسمومی است

هوایی که خفه میکند پرندگان بلند پرواز را

دشت خاموش است و غمگین

در سکوت شب میتوان شنید

مرثیه بر کبوتران از جان گذشته را

میخوانند ابرها و درختان مرثیه ای تلخ

دشت ابستن حادثه ای است

باد میداند ان واقعه شگرف را

خاک میداند سنگها و تک درخت دشت میدانند

/ 0 نظر / 15 بازدید