گفتن راز

دیگر تمام شد

دیگر سکوت نخواهم کرد

باید که بگویم دردهای مانده بر دل را

باید که بگویم ز زخمهای این تن خسته

باید که بگویم چگونه گذشت سالهای پر رنجم

دیگر سکوت نخواهم کرد

باید که زبان بگشایم

زان پیش که باد سرد رفتنم وزیدن گیرد

باید که بگویم.

لیک افسوس به که گویم

با که اسرار دل هویدا باید کرد

 

/ 1 نظر / 18 بازدید
sanaz

آن قدر دلتنگم که حتی ابلیس بر وسعت این دلتنگی سجده میکند...