روزهای سرد

امروز نيز چون روزهای ديگر بود. سرد مانند زمستان

آری آدمی ناخوداگاه ياد شعر زمستان مي افتد

؛.... فريبت ميدهد اين سرخی بعد از سحرگه نيست

اين سيلی سرد زمستان است ....؛


و براستی اين زمستان کی پايان خواهد پذيرفت ؟

/ 0 نظر / 3 بازدید