غایب

کسی میگفت که می آید

رنجها را پایان میدهد

مرهم زخم دل مجروح ماست

چشمها بر این و ان سو میدوند

روز شب شد

اما نیامد

کسی میگفت که می اید

او مرهم درد دل ماست

یاور این همه بی کسی ماست

شب روز شد

اما نیامد

کسی میگفت که می اید

او همدم تنهایی ماست

دشمن دیوهای  پشت دیوار خانه ماست

روز شب شد

اما نیامد

چشم بر اسمان داریم

بر دل دشت بر صحنه آبی دریا

شاید همین روزها

نه خیلی دور  شاید همین امروز  بیاید

 

 

/ 0 نظر / 24 بازدید