مهتاب

ani-hello.gif

در آن شب مهتابی

از کوچه باغهای اميد گذشتيم

در سايه سار درختان بيد

در تاريکی زير شاخسار درختان

در کنار جويباران

در خنکای غروب پاييزی

گام بر پلکان خيال

از کوچه باغهای اميد گذشتيم

درختان سر بر سجده عشق می نهادند

و گلهای مريم به رقص آمدند

از شميم روح افزای ما

در آن شب مهتابی

ما بوديم که گام نهاديم

ما بوديم که کلام عشق گفتيم

نخستين کلام را

هوا پر بود از عطر گل مريم

و مهتاب رقص کنان

می تابيد انوار زندگی بر زمين را

در آن شب مهتابی

ما نخستين و آخرين کلام را گفتيم

کلامی که عين زندگی است

در آن شب مهتاب

بر ساحل هستن و بودن

در کوچه باغهای بهشت اميد

گام بر جاده رويا نهاديم

هوا آکنده ز بوی گل مريم

و دستانی پر اميد

و عشقی بی غروب

در آن شب مهتابی

از کوچه باغهای اميد گذشتيم

  lightofthemoontop.jpg

 eveningshadowstopwords.jpg

/ 1 نظر / 3 بازدید
آریو

خوب که هنوز کوچه ای از اميد برای گذشتن داری..موفق باشی