جنگ

جنگ سايه ای سياه از زتدگی است. و امروز اين سايه بر جهان سايه افکند

و چه سايه سنگينی

امروز چگوته بايد از گل و بلبل صحبت کرد زمانيکه انسانها و سرنوشت آنها اسير حاکمان

خودخواه و متحجر است؟ حاکمان سياه و سفيدي که هستي ما را به باد ميدهند

gulf.war.jpg

/ 0 نظر / 3 بازدید