قبرستان

شادی کدام رنگ است

در سیاهی شب خنده کدامین صداست

در سراشیبی سقوط پاکی کدامین کس است

در این دیار سرد 

گرمی عشق کدامین نگاهست

باور کنیم سیاهی شب

سردی دلهای تاریک

دیار مردگان خاموش

باید که باور کرد فریادهای بیصدا

اینجا چو قبرستان است

چو ن مردگان خموش

و شب چه بیرحمانه میکشد

 

/ 0 نظر / 20 بازدید