خانه خوشبختی

در برابرمان مردابی تعفن آور است

و در پشت دریایی چنان دهشتناک

در ساحل تردید 

انگشت بر دهان به تماشا نشسته ایم

ما را نه پای پس بود نه پای رفتن

در این گنداب جای ماندن هم نیست

رنج بیهوده است در این مرداب

خوشبختی را کاویدن

خانه خوشبختی اینجا نیست

خانه خوشبختی اینجا نیست

/ 0 نظر / 15 بازدید